skate by night - Strecke 6 (Wilhelmsplatz–Süntelstraße–Kopmanshof)