làm cho thế nào để làm cho sạch các trang bị nhà hàng đã qua sử dụng: Trong và sau ca khiến việc