Thời điểm để phát triển một chiến lược di động của doanh nghiệp là NGAY hiện giờ